ກ່ຽວກັບແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊຈາກປະເທດຕ່າງໆ

Flag Counter

Login Form

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຂອງສາຂາລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ສາຂາ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປະກອບມີຄະນະສາຂາ 3ຄົນ, ມີ 5 ພະແນກ ການ 7 ສູນບໍລິການ ແລະ 1 ເຂື່ອນນ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍ ລວມມີ 6 ໜ່ວຍງານ ແລະມີ 3ຈຸງານ,

ຈຳນວນພົນມີໜ້າເຮັດວຽກຕົວຈິງ 53 ຄົນ, ຍິງ 10 ຄົນ, ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ປະລິນຍາຕີ 15ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ, ຊັ້ນສູງ25 ຄົນ, ຊັ້ນກາງ 12 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ, ຊັ້ນຕົ້ນ 1 ຄົນ ລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

• ຄະນະສາຂາປະກອບມີ 03 ຄົນ 1. ຫົວໜ້າສາຂາ 1 ຄົນ 2. ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ 2 ຄົນ, ຍິງ 1ຄົນ

• ບັນດາພະແນກການຕ່າງໆປະກອບມີ: 05 ພະແນກການ

1. ພະແນກຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ 2. ພະແນກເຕັກນິກ-ບໍລິການ 3. ພະແນກບັນຊີ-ສາງ 4. ພະແນກແຜນການ-ຈັດຫາ 5. ພະແນກໃບບິນ ເກັບເງິນ ແລະໜີ້ສິນ

• ບັນດາສູນບໍລິການ ແລະໜ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າ ປະກອບມີ: 07 ສູນບໍລິການ

1. ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ 2. ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງປາກທາ 3. ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງຜາອຸດົມ 4. ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງເມິງ 5. ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ກ້ອນຕື່ນ 6. ໜ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າ ເຂດທ່າຟ້າ 7. ໜ່ວຍບໍລິການໄຟຟ້າ ເຂດນ້ຳຍູ້

• ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍ - ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ນ້ຳຍອນ

• ບັນດາໜ່ວຍງານປະກອບມີ: 06 ໜ່ວຍງານ

1. ໜ່ວຍງານສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາລະບົບຈຳໜ່າຍ 2. ໜ່ວຍງານສຳຫຼວດອອກແບບ-ຄິດໄລ່ ແລະຄຸ້ມຄອງໝໍ້ນັບໄຟ 3. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະບຳລຸງຮັກສາເຂື່ອນ 4. ໜ່ວຍງານຜະລິດ,ເກັບເງິນ ແລະໜີ້ສິນ 5. ໜ່ວຍງານແຜນການ-ຈັດຫາ 6. ໜ່ວຍງານບັນຊີ-ສາງ

• ບັນດາຈຸງານປະກອບມີ: 03 ຈຸງານ

1. ຈຸງານສ້ອມແປງບຳລຸງຮັກສາລະບົບຈຳໜ່າຍ 2. ຈຸງານສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຸເສີນ 3. ຈຸງານຄຸ້ມຄອງໝໍ້ນັບໄຟ